TEAM

DILIP KUMAR

Founder and CEO

MANVI AGARWAL

CFO

ROOPALI SHARMA

CS

ABHILASHA AGARWAL

CA

MANOJ JAIN

CA

VIKASH GUPTA

CA

RAJESH AGARWAL

CA

ABHISHEK MHATRE

LLB

ABHILASHA SINGH

Marketing

ADITI BHATIA

Developer

BHOOMI PATEL

Senior Designer

RAHUL PATIL

CS